Διαγωνισμός υπηρεσία ασύλου

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι καταστάσεις των δικηγόρων υποψηφίων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ΚΥΑ 12205/16.8.2016 «Παροχή Νομικής Συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία και οι οποίοι θα συμμετέχουν στη γραπτή διαγωνιστική διαδικασία για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων. Ο αριθμός των δικηγόρων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είναι δέκα (10) ενώ τριανταεπτά (37) δικηγόροι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. Η γραπτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2017, ώρα 17.00-19.00 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χίο.